Prijeđite sad!

Podržavamo prijenošenje hr-, com.hr-, com-, net-, org i info-domene. Biz-domenu momentalno nije moguće prenijeti.

Upišite domenu s kojom želite priječi k nama.

www.    

Važno: Za prenošenje domene je važno da ste Vi vlasnik domene ili da ste se sa vlasnikom domene dogovorili o preuzimanju domene.

com.hr-, com-, net-, org-, i info-domene mogu se prenijeti najranije 60 dana nakon provedenog transfera ili nakon prve registracije.

Daljne informacije u vezi s promjenom webhosting-ponuđivača i transferiranja domene:

Promjena webhosting-ponuđivača i transferiranje domene - što je to?

Pošto Vaša hr-domena dosad nije prijavljena kod Netdomene, nego kod jednog drugog ponuđivača, isti je kod CARNeta (Croatian Academic and Research Network) upisan kao organizacija, koja je nadležna za Vašu domenu. Ako ste vlasnik com.hr-, com-, net-, org-domene iste informacije su upisane u zentralnoj NSI-Registry-datoteci. Ako ste se s Vašom domenom odlučili preseliti Netdomeni, određene informacije se moraju promijeniti.

Procedura promjene ponuđivača za hr-domenu:

 1. Upišite u za to predviđeno polje domenu, s kojom želite priječi Netdomeni
 2. U slijedećem će Vam se pokazati podatci vezani uz upisanu domenu. Ako su isti ispravni izvršite proceduru promijene ponuđivača do kraja (izbor webhosting-paketa, upisivanje Vaših podataka itd.)
 3. Mi ćemo Vam automatski poslati sve formulare potrebne za promjenu ponuđivača, koje će te nam potpisane putem pošte vratiti. čim zaprimimo sve potrebne formulare mi ćemo obaviti sve potrebno za transferiranje Vaše domene.
 4. Kako bi spriječili dodatne troškove raskinite ugovor sa Vašim dosadašnjim ponuđivačem.

Važno:

 1. pri transferiranju domene nije moguće prenijeti sadržaje (n.pr. web-stranice) i podešavanja (n.pr. konfiguraciju maila).
 2. procedura izmjene ponuđivača u prosijeku ne traje duže od 7 - 14 dana.

Procedura promjene ponuđivača za com.hr-, com-, net-, org- i info-domenu:

 1. Upišite u za to predviđeno polje domenu, s kojom želite priječi Netdomeni
 2. U slijedećem će Vam se pokazati podatci vezani uz upisanu domenu. Ako su isti ispravni izvršite proceduru promijene ponuđivača do kraja (izbor webhosting-paketa, upisivanje Vaših podataka itd.)
 3. Mi ćemo sadašnjem vlasniku domene automatski poslati sve formulare potrebne za promjenu ponuđivača, koje nam isti potpisane treba vratiti putem pošte (ako adresa koja je trenutačno upisana kod registrara nije korektna nužno je da vlasnik domene kod svog aktualnog ponuđivača zatraži izmjenu podataka). čim zaprimimo sve potrebne formulare mi ćemo obaviti sve potrebno za transferiranje Vaše domene.
 4. Kako bi spriječili dodatne troškove raskinite ugovor sa Vašim dosadašnjim ponuđivačem.

Važno:

 1. pri transferiranju domene nije moguće prenijeti sadržaje (n.pr. web-stranice) i podešavanja (n.pr. konfiguraciju maila).
 2. procedura izmjene ponuđivača u prosijeku ne traje duže od 7 - 14 dana.
 3. com.hr-, com-, net-, org-, i info-domene mogu se prenijeti najranije 60 dana nakon provedenog transfera ili nakon prve registracije.